ANBI / Giften / Vaste Vrijwillige Bijdrage

ANBI / Giften / Vaste Vrijwillige Bijdrage

Giften en vaste vrijwillige bijdrage

Het bankrekeningnummer voor de vaste vrijwillige bijdrage en giften aan de NGK Veenendaal is: NL46 INGB 0007533570

Het bankrekeningnummer voor giften aan de diaconie is: NL77 INGB 0007709649

Het bankrekeningnummer voor giften aan projecten in het kader van Zending en Evangelisatie is: NL94 INGB 0007709634
ANBI

De VVB is voor de gemeente de voornaamste bron van haar inkomsten. Om een goed financieel beheer te kunnen voeren is het noodzakelijk te weten op welk bedrag gerekend kan worden, dus vast. Omdat de verantwoordelijkheid van de leden op de voorgrond staat is de bijdrage vrijwillig.

Zonder in detail te treden kost het ‘samen gemeente zijn’ per lid circa 290 euro per jaar (begroting 2018). Een gedeelte van deze uitgaven wordt bekostigd uit andere inkomsten, maar het leeuwendeel moet worden betaald uit de VVB.

Wij bieden jullie ter overweging de volgende richtlijn voor de hoogte van de VVB in verhouding tot uw netto maandinkomen aan.

Netto gezamenlijk maand-inkomen

Van (€)

Tot (€)

VVB per maand (€)

VVB per jaar (€)

0

1.000

5,00

 60,00

1.000

1.500

15,00

180,00

1.500

1.850

30,00

360,00

1.850 2.200 50,00 600,00

2.200

2.550

75,00

900,00

2.550

2.900

102,00

1.224,00

2.900

3.250

130,00

1.560,00

3.250

3.600

160,00

1.920,00

3.600

3.950

195,00

2.340,00

3.950

4.300

230,00

2.760,00

4.300

4.650

265,00

3.800,00

4.650

idem + 6.5% over het meerdere

 

NB: In bovenstaande tabel vinden jullie richtlijnen. Persoonlijke omstandigheden kunnen het noodzakelijk en verantwoord maken hiervan af te wijken.

Giften-regeling inkomstenbelasting

Giften aan kerken en andere erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden dan wel een aantal spelregels:

    Er moet rekening worden gehouden met een drempel van 1% van het verzamelinkomen;
    tevens geldt een maximum: 10% van het verzamelinkomen.
    Van de grens en/of het maximum heeft u geen last als gebruik wordt gemaakt van een schriftelijk vastgelegde periodieke gift.

Als gevolg van de belastingaftrek betaalt u minder belasting; de exacte hoogte van het voordeel is afhankelijk van het inkomen. Meer informatie vindt u hier.

Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact op met de penningmeester: penningmeester@ngk-veenendaal.nl.

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Veenendaal heeft het volgende RSIN nummer: 8222.42.096.

ANBI gegevens

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 553 955
RSIN/Fiscaal nummer: 8222.42.096
Website adres: https://www.ngk-veenendaal.nl
E-mail: scriba@ngk-veenendaal.nl

De Nederlands Gereformeerde kerk te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Veenendaal

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die, met uitzondering van de predikant, worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

    Algemeen kerkenwerk: https://ngk-veenendaal.nl/go/informatie/wiezijnwij/
    Jeugdwerk: https://ngk-veenendaal.nl/go/jeugdwerk/introductie/

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Veenendaal is te vinden op de website: https://www.ngk-veenendaal.nl/uploads/bestanden/spot81/ANBI_transparantie_gegevens_NGK_2022.pdf.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Jaarrekeningen

Staat van baten en lasten 2022 & ANBI-transparantie 2022