Privacyvoorwaarden

Privacy Statement NGK Veenendaal

Inleiding
NGK Veenendaal neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via scriba@ngk-veenendaal.nl.

Wie is NGK Veenendaal?
NGK Veenendaal is een kerkgenootschap gevestigd op Debussystraat 15 te Veenendaal. Hoe gebruikt NGK Veenendaal jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor NGK Veenendaal persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NGK Veenendaal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NGK Veenendaal worden bewaard.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, foto, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. Daarnaast houden we kerkelijke gegevens bij, in het bijzonder persoonsgegevens over doop, belijdenis van het geloof, kerkelijke inzegening van het huwelijk, overkomst uit een andere kerkgemeenschap en het einde van het lidmaatschap van de gemeente.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid en gast-lid van NGK Veenendaal zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten en daarvoor uit te nodigen.

Nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn NGK account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn NGK account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij NGK Veenendaal zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn NGK account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij NGK Veenendaal.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NGK Veenendaal te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Via je Mijn NGK account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NGK Veenendaal of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van NGK Veenendaal te verkrijgen. NGK Veenendaal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NGK Veenendaal daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door NGK Veenendaal
Een verzoek kan verstuurd worden naar kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl. NGK Veenendaal zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat NGK Veenendaal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NGK Veenendaal je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden live uitgezonden via streaming en zijn later ook nog af te luisteren. In de mededelingen en bij de voorbede zullen we namen van leden noemen. In onze kerk vinden we het immers belangrijk zorgen en vreugden met elkaar te delen en aan God voor te leggen. Als we persoonlijke zaken noemen in de dienst is dat vooraf besproken met de betrokkene.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn NGK schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken samen met kerkSPOT en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit NGK Veenendaal. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Website
We vinden het belangrijk dat leden elkaar kennen en daarom stellen we het op prijs als je een foto plaatst in ons ’smoelenboek’. Er staan alleen foto’s op van degenen die dat ook hebben toegestaan. Als je je foto wilt verwijderen kan dat. Dit gedeelte is alleen te zien voor leden. Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Links
Op de website van NGK Veenendaal zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. NGK Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Social Media
NGK Veenendaal is op Facebook te vinden. Wanneer je ons volgt op Facebook krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van NGK Veenendaal. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Ons cookie statement vind je hier.

Veenendaal, 18 september 2018